Regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH WARSZTATÓW Z ZAKRESU TECHNIK CYRKOWYCH

 1. Zajęcia prowadzone są w ramach warsztatów z zakresu technik cyrkowych. Zajęcia mogą odbywać się na sali gimnastycznej lub odpowiedniej sali przeznaczonej dla zajęć ruchowych dzieci.
 2. W czasie zajęć należy przestrzegać regulaminów obiektów, na których zajęcia się odbywają.
 3. Zajęcia odbywają się w godzinach ustalonych w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy z rodzicem lub w ramach harmonogramu ustalonego w inny stosowny sposób.
 4. W czasie zajęć wolno korzystać z obiektów, przyborów i przyrządów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz za zgodą i pod nadzorem Prowadzącego zajęcia.
 5. Prowadzący zajęcia przeprowadza warsztaty z należytą starannością, z wykorzystaniem odpowiedniej wiedzy, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i przyrządów oraz z zachowaniem odpowiednich zasad BHP. W czasie prowadzenia zajęć głos decydujący ma Prowadzący zajęcia.
 6. W czasie zajęć Uczestnicy zajęć powinni bezwzględnie przestrzegać poleceń Prowadzącego zajęcia.
 7. Przybory i przyrządy udostępniane są przez Prowadzącego zajęcia. W czasie zajęć Prowadzący wykorzystuje przyrządy dostosowane do wieku i możliwości psychoruchowych dziecka. Prowadzący zajęcia jest upoważniony do odebrania Uczestnikowi przyborów i przyrządów w przypadku stwierdzenia, iż dziecko wykorzystuje je niezgodnie z przeznaczeniem, z narażeniem bezpieczeństwa swojego lub innych Uczestników zajęć. W takim przypadku rodzicowi nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu nieprzeprowadzenia zajęć z udziałem dziecka. 
 8. Prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za brak zaangażowania po stronie Uczestnika zajęć. W takim przypadku rodzicowi nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu nieprzeprowadzenia zajęć z udziałem dziecka. 
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do wykonywania poleceń Prowadzącego zajęcia według własnych możliwości psychoruchowych. W przypadku rażącego, nagannego zachowania dziecka i braku wykonywania poleceń Prowadzący zajęcia jest upoważniony do odebrania Uczestnikowi zajęć przyrządów i sprzętu oraz/lub odsunięcia dziecka od zajęć. W przypadku odsunięcia Uczestnika od zajęć na czas odsunięcia pozostaje ono pod opieką wychowawcy. W takim przypadku rodzicowi nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu nieprzeprowadzenia zajęć z udziałem dziecka. 
 10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są przybyć punktualnie na zajęcia, przebrani w odpowiedni strój sportowy umożliwiający swobodę ruchu oraz odpowiednie obuwie sportowe przeznaczone do zajęć sportowych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie zajęć. Uczestnicy zajęć powinni dbać o swoje zdrowie, przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki ubioru.
 11. Prowadzący zajęcia uprawniony jest do niedopuszczenia dziecka do zajęć w przypadku stwierdzenia, iż dziecko jest ubrane w odzież lub obuwie nie zapewniające odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
 12. Zabrania się noszenia zegarków oraz różnego rodzaju ozdób takich jak pierścionki, kolczyki, łańcuszki, bransoletki i itp. Dopuszczalne są jedynie małe wkręty w małżowinie usznej. Zabrania się również używania telefonów komórkowych.
 13. Na zajęciach zabrania się spożywania posiłków, napojów, żucia gumy. W miejscu prowadzenia zajęć nie wolno palić papierosów, e-papierosów, spożywać alkoholu oraz innych używek.
 14. Na zajęciach należy unikać brawury, nie stosować przemocy i brutalności oraz nie używać wulgaryzmów.
 15. Zabrania się samowolnego opuszczania miejsca ćwiczeń bez zgody Prowadzącego zajęcia. Uczestnicy zajęć niećwiczący podczas zajęć mają obowiązek przebywać w miejscu wyznaczonym przez Prowadzącego zajęcia. Na czas odsunięcia od zajęć dziecko przebywa pod opieką wychowawcy.
 16. Rodzic przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do poinformowania Prowadzącego zajęcia o specjalnych potrzebach dziecka wynikających z jego stanu zdrowia. Brak poinformowania Prowadzącego przez rodzica o takich potrzebach zwalnia organizatora zajęć od odpowiedzialności za wydarzenia będące skutkiem niepoinformowania o specjalnych potrzebach dziecka. W przypadku braku przekazania informacji i jednoczesnego stwierdzenia przez Prowadzącego zajęcia o zaistnieniu konieczności dostosowania zajęć do potrzeb dziecka Prowadzący jest uprawniony do odsunięcia dziecka od uczestniczenia w zajęciach w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Na czas odsunięcia od zajęć dziecko przebywa pod opieką wychowawcy. W takim przypadku rodzicowi nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu nieprzeprowadzenia zajęć z udziałem dziecka.
 17. Zaistniały wypadek oraz różnego rodzaju urazy powstałe podczas zajęć należy natychmiast zgłosić Prowadzącemu zajęcia.
 18. Należy zapobiegać niszczeniu przyrządów i sprzętu, a zauważone usterki należy natychmiast zgłosić Prowadzącemu zajęcia.
 19. Za celowe zniszczenie oraz zgubienie sprzętu odpowiadają Uczestnicy zajęć, a w dalszej kolejności odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 20. Po skończonych zajęciach miejsce, urządzenia lub sprzęt należy pozostawić w należytym porządku w miejscu wskazanym przez Prowadzącego zajęcia.
 21. W czasie zajęć Uczestnicy zajęć powinni bezwzględnie przestrzegać poleceń Prowadzącego zajęcia.
 22. Rodzic dziecka jest uprawniony do uczestniczenia w zajęciach w roli obserwatora z tym zastrzeżeniem że nie będzie ingerował w sposób prowadzenia zajęć przez Prowadzącego zajęcia.