Regulamin

WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów usług w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem https://talerzykmozliwosci.pl/

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy, a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Sprzedawcą jest Katarzyna Kurowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TALERZYK MOŻLIWOŚCI Techniki Cyrkowe w Edukacji Katarzyna Kurowska z siedzibą w Lublinie, ul. Niepodległości 20/47, 20-246 Lublin, REGON: 362263153, NIP: 9462507956

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu: +48 502 367 265 (koszt połączenia za minutę wg. stawek operatorów) oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: talerzykmozliwosci@gmail.com

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Szkolenie dostępne na stronie https://talerzykmozliwosci.pl/ jest szkoleniem, którego twórcą jest Sprzedawca;
 2. Usługa – oferowane na stronie Szkolenie lub Konsultacje on-line;
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;
 4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22Kodeksu cywilnego);
 5. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.);
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Urządzenie – komputer lub inne urządzenie Kupującego, w tym mobilne zdolne do połączenia z Internetem, posiadające przeglądarkę internetową.
 8. Strona – strona internetowa sklepu dostępna pod adresem https://talerzykmozliwosci.pl/ 
 9. Sprzedawca – Katarzyna Kurowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TALERZYK MOŻLIWOŚCI Techniki Cyrkowe w Edukacji Katarzyna Kurowska z siedzibą w Lublinie, ul. Niepodległości 20/47, 20-246 Lublin, REGON: 362263153, NIP: 9462507956

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Szkoleń lub/i Konsultacji on-line oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Szkolenia.

2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Do korzystania z Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

a) dostęp do Internetu, z optymalną z szybkością odbierania dla plików video,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,

d) w przypadku Konsultacji on-line dostęp do urządzenia z kamerą, głośnikami i mikrofonem lub zestawem słuchawek z mikrofonem oraz z zainstalowanym programem umożliwiającym komunikację za pośrednictwem łącz internetowych,

e) standardowa przeglądarka plików, w tym np.: .pdf (np. AdobeReader),

f) możliwość odtwarzania plików audio i wideo,

g) posiadanie aktywnego adresu e-mail,

h) umowa zakupu usług.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca informuje Kupującego, że Szkolenie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca informuje Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Szkolenia przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Szkolenia i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4

Zakup Usług

1. W celu zakupu Szkolenia oraz/lub Konsultacji on-line zwanych dalej Usługą, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

a) wybrać usługę np. szkolenie spośród dostępnych Usług w ofercie na Stronie. Ceny usług mogą się różnić w zależności od rodzaju usług lub ich pakietów,

b) kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, aby wybrać Szkolenie lub/i Konsultacje on-line do zakupienia oraz „Przejdź do Kasy” w celu dokończenia Zamówienia i wykonania płatności,

c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru płatności przelewem bankowym lub kartą u Operatora Płatności Przelewy24.pl. Jedyną formą płatności za Usługę jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności,

d) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Usługi,

e) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybraną Usługę.

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na Usługę, a w przypadku usługi szkolenia online Umowę o dostarczenie treści cyfrowych. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

§ 5

Udostępnienie i korzystanie ze szkolenia

1. Zakupione Szkolenie zostanie udostępnione Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu (strony internetowej) dla Kupującego.

2. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.

3. Korzystanie ze Szkolenia odbywa się z poziomu panelu dla Kupującego i wymaga połączenia z Internetem.

4. Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia na czas nie krótszy niż 1 rok. Sprzedawca w wyjątkowej sytuacji może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Szkolenia w trybie on-line, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zalogowanie się przez Kupującego do serwisu Sprzedającego oferującego Szkolenie online z wykorzystaniem danych dostępowych przekazanych przez Sprzedającego jest równoznaczne z jego odsłuchaniem i odtworzeniem oraz z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

6. Sprzedający informuje, iż Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania swoich danych dostępowych, o których mowa w ust. 1 osobom trzecim, gdyż w trosce o bezpieczeństwo Kupującego proces logowania jest monitorowany i w przypadku logowania z innego adresu, system monitorujący bezpieczeństwo połączeń może zablokować czasowo Klientowi dostęp do panelu kursanta.

§ 6

Usługa Konsultacje on-line

1. Zakupiona Usługa: Konsultacje on-line zostanie potwierdzona Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych potwierdzających wyłączny i przynależny termin Usługi Konsultacji dla Kupującego, w tym uzgodniony przez Kupującego i Sprzedającego dzień i godzinę oraz dane do połączenia się online poprzez komunikator internetowy.

2. Dzień i godzina Konsultacji on-line ustalana jest indywidualnie, z zastrzeżeniem, iż Sprzedający zobowiązuje się odbyć Konsultacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zapłaty. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.

3. Kupujący potwierdza swoją gotowość i dostęp do Urządzenia, Internetu i aktywnego konta komunikatora internetowego umożliwiającego jego połączenie ze Sprzedającym, w tym poprzez video-odbieranie obrazu, dźwięku i nadawanie obrazu (kamera) i dźwięku (mikrofon). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione braki u Kupującego w tym zakresie.

4. W przypadku, gdy z powodów niezależnych od Kupującego, Kupujący nie może odbyć Konsultacji on-line w ustalonym w Umowie terminie poinformuje niezwłocznie Sprzedającego na adres email podany w regulaminie, ale nie później niż na 72 godziny przed terminem Konsultacji on-line. Strony dołożą starań, aby ustalić nowy i ostateczny termin Konsultacji on-line dogodny dla Stron.

5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że połączenie się przez Kupującego ze Sprzedającym, w tym poprzez komunikator internetowy w ramach zakupionej usługi- Konsultacji on-line jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument winien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Szkolenie wolne od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę szkolenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres: talerzykmozliwosci@gmail.com

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://talerzykmozliwosci.pl/

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami, w tym o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.